Акционерско собрание 25.03.2015

ЈАВЕН ПОВИК ЗА УЧЕСТВО НА XXXVI - ТО СОБРАНИЕ НА БАНКАТА

Врз основа на членовите 49 и 50 од Статутот на Стопанска банка а. д. Битола НО бр. 02-469/I-2 од 21.01.2015 година (Пречистен текст) и Одлуката на Надзорниот одбор на Стопанска банка а.д. Битола бр. НО 02- 1644/II-1 од  ден 27.02.2015 година,СТОПАНСКА БАНКА а.д. БИТОЛА

ДО АКЦИОНЕРИТЕ НА БАНКАТА ОБЈАВУВА


Ј А В Е Н   П О В И К


ЗА УЧЕСТВО НА СОБРАНИЕ НА БАНКАТА

 

XXXVI-то Собрание на Стопанска банка а.д. Битола ќе се одржи во Битола, на ден 25.03.2015 година (среда) со почеток во 12:00 часот, во просториите на Хотел ,,КАПРИ,, - Битола, сала за состаноци, со следниот:


 

Д Н Е В Е Н      Р Е Д: 

 

 

 I.  Процедурален дел

 

1.   Отварање на Собранието

2.   Избор на работни тела

2.1 Избор на претседавач

2.2 Избор на двајца бројачи на гласови

3.   Констатирање на кворум за работа на Собранието


II. Работен дел 

 

1. Разгледување на записник од XXXIV-та седница на Собранието на акционерите на Стопанска банка а.д. Битола одржана на 28.05.2014 година

2. Разгледување на записник од XXXV-та седница на Собранието на акционерите на Стопанска банка а.д. Битола одржана на 14.01.2015 година

3. Годишен извештај за работењето на Стопанска банка а.д. Битола за 2014 година

-Мислење од Надзорниот одбор на Банката

-Одлука

4. Извештај за работата на Надзорниот одбор на Стопанска Банка а.д. Битола за 2014 година, од аспект на поединечните членови и колективно

-Одлука

5. Извештај за работата на Одборот за ревизија на Стопанска Банка а.д Битола за 2014 година, колективно и од аспект на поединечни членови

-Одлука

6. Годишен извештај за работата на Секторот за внатрешна ревизија за 2014 година

-Мислење од Надзорниот одбор на Банката

-Одлука

7. Извештај за извршената ревизија на финансиските извештаи на Стопанска банка а.д. Битола по годишна сметка за 2014 година со мислење на ревизорската куќа Grant Thornton

-Мислење од Надзорниот одбор на Банката

-Одлука

8. Годишна сметка на Стопанска банка а.д Битола за 2014  година

-Одлука

9. Деловна политика, развоен и финансиски план на Стопанска банка а.д. Битола за период  2015-2019 година 

-Мислење од Надзорен одбор на Банкатa

-Одлука

10. Листата на Нето - должници на Стопанска банка а.д. Битола за 2014 година

-Одлука

11. Одлука за ревидирање  на Кодексот за корпоративно управување на Стопанска банка а.д. Битола

12. Одлука за ревидирање  на Статутот  на Стопанска банка а.д. Битола

13. Одлука за определување на месечна награда и награда за успешно завршена година на членовите на Надзорниот одбор на Стопанска банка а.д. Битола

14. Oдлука за именување на член на Надзорен одбор

-Мислење од Надзорен одбор на Банката

15. Одлука за  определување на надомест  на членовите на Одборот за ревизија на Стопанска банка а.д. Битола

16. Одлука за распоред на остварената добивка во 2014 година


Се повикуваат акционерите да го пријават своето учество на Собранието.

 

Секој акционер кој има намера да учествува на Собранието на банката должен е да го пријави своето учество (пријава за учество на Собранието), најдоцна 1 час пред почетокот на седницата на закажаното Собрание.

Пријавите  да се достават во Банката – Сeктор за правни работи и управување со Кабинет на Управен одбор  – Референт за седници.

Собранието ќе одлучува само за прашањата кои се уредно ставени на дневниот ред согласно Статутот на банката и Законот за трговските друштва.

Гласањето по точките од дневниот ред ќе се врши на начин согласно Статутот и Законот за трговски друштва.

Секој акционер може да овласти свој полномошник со писмено полномошно, за што е должен да ја извести Банката писмено или електронски. Податоците за начинот на испраќање на известувањата за полномошна и обрасците за гласање преку полномошник се достапни на официјалната интернет страница на Банката www.stbbt.com.mk.

Акционерите кои поединечно или заедно поседуваат најмалку 5 % од вкупниот број на акции со право на глас имаат право да достават предлог за дополнување на дневниот ред и предлог одлуки по точките од дневниот ред ако истовремено приложат и образложение за предложената точка  за дополнување на дневниот ред или ако предложат одлука по предложената точка.

Барање за вклучување на една или повеќе  точки во дневниот ред, предлагање на одлуки за усвојување се испраќа до органот  на управување на друштвото во рок од 8 (осум) дена од испраќањето на јавниот повик  за одржување на Собрание на друштвото. За подетални информации за постапката за доставување предлози и прашања може да се најдат на официјалната интернет страница на Банката www.stbbt.com.mk.

Материјалите за Собранието на Банката и дополнителни информации согласно Законот за трговски друштва, им се достапни на акционерите од денот на објавувањето на овој повик, секој работен ден во библиотеката на Банката (III-ти кат, Централа на Банката), ул. Добривоје Радосавлевиќ бр. 21, Битола како и на интернет страницата на Банката www.stbbt.com.mk.


ПОДАТОЦИ ЗА АКЦИОНЕРИ 25.03.2015

ПОДАТОЦИ ЗА НОМИНИРАН КАНДИДАТ

ОВЛАСТУВАЊЕ НА ПОЛНОМОШНИК НА АКЦИОНЕР НА СОБРАНИЕ

Акционерите на Банката можат да овластат со полномошно друго физичко или правно лице како свој полномошник на седницата на Собранието.

Полномошното се издава во писмена форма со пополнување на образецот за гласање преку полномошник, кој е достапен за прземање од интернет страница на Банката (Полномошно за правни лица, Известување, Полномошно за физички лица, Известување, Пример за полномошно).

Во случај акционерот од било која причина да не може да го преземе образецот за давање полномошно од интернет страницата на Банката, истиот може да користи и други видови обрасци за давање полномошно во писмена форма.

Акционерите се обврзани веднаш да ја известат Банката за секое полномошно дадено во писмена форма со достава на копие од пополнетиот образец, на еден од следните начини:

  • по електронски пат на адреса stbbt@stbbt.com.mk кога се доставува копија во скенирана форма.
  • по писмен пат на адреса:   

СТОПАНСКА БАНКА а.д. БИТОЛА

Добривоје Радосављевиќ 21

7000 Битола

Управен одбор

Со назнака „за XXXVI – то собрание на Стопанска банка а.д Битола“.


Банката може да бара утврдување на личниот идентитет на акционерот како услов за уважување на полномошното, односно за верификација на инструкциите за гласање ако такви му се дадени на полномошникот.

Полномошникот е должен при евиденција на своето присуство на седница на Собранието да го предаде полномошното во писмена форма во оригинал, и да презентира документ за идентификација  -  лична карта или пасош.

 За полномошници на Собранието можат да бидат овластени лица кај кој има конфликт на интерес, само под услов ако истите

  • претходно им обелодениле на акционерите дека кај нив има конфиликт на интерес и
  • добиле конкретни инструкции за гласање во писмена форма од акционерите од кој се овластени да бидат нивни полномошници за секоја предложена одлука за гласање по точките на  дневниот ред на седницата на Собранието за која им важи полномошното.

Банката на својата интернет страница го објавува идентитетот на назначените полномошници кај кои постои конфликт на интерес, како и причините за постоење на конфликт на интерес кај полномошниците. 

ПОВИК ЗА УЧЕСТВО НА СОБРАНИЕ НА БАНКАТА

ВКУПЕН БРОЈ НА АКЦИИ И ВКУПЕН БРОЈ НА ГЛАСАЧКИ ПРАВА

ПРЕДЛАГАЊЕ НА ОДЛУКИ ПО ПРЕДЛОЖЕНИ ТОЧКИ

ВКЛУЧУВАЊЕ НА НОВИ ТОЧКИ ВО ДНЕВНИОТ РЕД

РЕЗУЛТАТИ ОД ГЛАСАЊЕ НА СОБРАНИЕТО

ЗАПИСНИК ОД СОБРАНИЕ